REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

Regulamin sprzedaży aukcyjnej

1. Postanowienia ogólne

 

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków sprzedaży aukcyjnej dzieł sztuki oraz innych obiektów o charakterze kolekcjonerskim, prowadzonej przez spółkę Contemporary Warsaw, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000086465, posiadającą NIP: 522 319 12 12, REGON: 387316246.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników aukcji zarówno Licytujących – biorących udział w aukcji jak również Nabywców – zawierających z Contemporary Warsaw umowę sprzedaży lub warunkową umowę sprzedaży w ramach aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.

 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia regulaminu w dalszym ciągu obowiązują. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z niniejszego regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień regulaminu.

 

Wszelkiego rodzaju zawiadomienia powinny być kierowane w formie pisemnej na adres Contemporary Warsaw. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie skierowanym do Contemporary Warsaw.

2. Definicje:

a) Organizator aukcji - spółka Contemporary Warsaw, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000086465, posiadającą NIP: 522 319 12 12, REGON: 387316246, zwana także dalej „Contemporary Warsaw” lub „CW”.

b) Aukcja – proces polegający na składaniu przez Uczestników aukcji kolejnych ofert (postąpień), mający na celu zawarcie umowy sprzedaży z organizatorem aukcji tj. Contemporary Warsaw w okolicznościach jawnej konkurencji, w jednakowym miejscu, określonym czasie i przy bezpośredniej obecności Uczestników lub przy zastosowaniu odpowiednich środków komunikacji na odległość.

c) Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt o charakterze kolekcjonerskim będący przedmiotem sprzedaży aukcyjnej, zgłoszony przez Sprzedającego lub będący własnością Contemporary Warsaw.

d) Katalog przedaukcyjny – dokument drukowany lub elektroniczny zawierający spis obiektów przeznaczonych na sprzedaż na danej aukcji, przygotowany przez Contemporary Warsaw. Zawiera dokładne zdjęcia, rzetelne opisy oferowanych obiektów, biografię artystów, regulamin aukcji i ceny. Katalog ten dostępny jest na stronie www Contemporary Warsaw, w zakładce poświęconej danej aukcji.

e) Formularz rejestracji – dokument elektroniczny przygotowany przez Contemporary Warsaw, służący do zarejestrowania udziału w aukcji przez Uczestnika, zdefiniowania rodzaju udziału w aukcji oraz warunkujący dopuszczenie Uczestnika do udziału w aukcji. Formularz rejestracji dostępny jest zawsze przed aukcją pod adresem internetowym https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj. Zgłoszenie licytacji poprzez Formularz rejestracji odbywa się osobno dla każdego przedmiotu, który Uczestnik chce licytować. Po dokonaniu rejestracji w Formularzu rejestracji Uczestnik otrzymuje potwierdzenie e-mail.

f) Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Contemporary Warsaw do prowadzenia aukcji.

g) Sprzedający – osoba, która zgłosiła obiekt do sprzedaży aukcyjnej.

h) Uczestnik – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji.

i) Licytujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami właściwego prawa, biorąca czynny udział w aukcji.

j) Nabywca - osoba, która zgłosiła najwyższą ofertę kupna obiektu, która została zaakceptowana przez Aukcjonera.

k) Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania aukcji oferta nabycia obiektu za cenę wyrażoną w polskich złotych (PLN).

l) Umowa sprzedaży – zawarta pomiędzy Nabywcą a Contemporary Warsaw z chwilą udzielenia przybicia to znaczy w momencie zaakceptowania przez Aukcjonera najwyższej kwoty oferowanej poprzez uderzenie młotkiem.

m) Cena estymacyjna - zakres cenowy obiektu, w którym mieści się kwota, jaką przewiduje się uzyskać w czasie sprzedaży aukcyjnej. Szacunek dokonywany jest na podstawie analizy uzyskanych wcześniej przez ten sam obiekt ceny lub też przez obiekty podobne.

n) Cena wywoławcza – kwota od jakiej Aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.

o) Cena wylicytowana – cena uzyskana w wyniku przeprowadzonej aukcji (tzw. cena młotkowa), cena ta nie zawiera w sobie opłat aukcyjnych, droit de suite, podatków i danin.

p) Cena końcowa – suma ostatecznie wylicytowanej ceny (tzw. ceny młotkowej) oraz opłaty aukcyjnej oraz droit de suite (opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia). Opłata droit de suite dotyczy tylko pozycji oznaczonych odpowiednim symbolem w katalogu przedaukcyjnym.

q) Cena minimalna - cena, za którą wylicytowany obiekt może zostać sprzedany. Jest to cena poufna uzgodniona między Contemporary Warsaw a Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza Aukcjoner po uderzeniu młotkiem.

r) Opłata aukcyjna – dodatkowa kwota, jaką Nabywca musi zapłacić w ramach wygranej aukcji, która ustalona jest w wysokości 18% ostatecznej ceny wylicytowanej, zawierająca podatek VAT.

s) W przypadku obiektów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, kwota do zapłaty przez Nabywcę zostanie powiększona o podatek graniczny wynoszący 8% według przepisów prawa, chyba, że obiekt opuści granice Unii Europejskiej.

t) Wadium  – forma kaucji, którą Uczestnik aukcji jest zobowiązany wpłacić przed rozpoczęciem aukcji, o ile wpłata jest wymagana dla danej aukcji lub zabezpieczenie zapłaty wymaganej kwoty.

Kwota wadium wynosi:

a. gdy wartość przewidywanych wydatków przez Uczestnika aukcji wynosi 15 000 PLN – 1000 PLN;

b. gdy wartość przewidywanych wydatków przez Uczestnika aukcji wynosi powyżej 15 000 PLN – 10% planowanych wydatków.

W razie niedokonania zakupu, wadium jest zwracane, a w przypadku dokonania zakupu jest zaliczane na poczet zapłaty ceny końcowej.

3. Uczestnictwo w aukcji – warunki

I. Uczestnikiem aukcji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

II. Uczestnik aukcji, przed rozpoczęciem aukcji – bez względu na rodzaj udziału w aukcji (licytacja: osobista; przez telefon; przez Internet; w imieniu Uczestnika) zobowiązany jest do:

a) rejestracji udziału w aukcji za pomocą Formularza rejestracji;

b) dostarczenia wymaganych informacji zdefiniowanych w Formularzu rejestracji;

c) okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość podczas procesu rejestracji (dowód osobisty lub paszport) na prośbę Contemporary Warsaw;

d) zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacji opisanych w niniejszym regulaminie warunków aukcji w całości bez jakichkolwiek zastrzeżeń;

e) powzięcia osobistej odpowiedzialności za zapłatę za wylicytowane obiekty z wyłączeniem sytuacji, gdy przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Contemporary Warsaw, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez Contemporary Warsaw.

III. Contemporary Warsaw zastrzega sobie prawo do:

a) uzależnienia udziału w aukcji od weryfikacji tożsamości zarejestrowanego Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości, podanego numeru karty kredytowej lub wpłaconego wadium;

b) dopuszczenia do udziału w aukcji osób, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Contemporary Warsaw i które dotychczas wywiązywały się ze swoich zobowiązań w stosunku do Spółki;

c) pozyskania danych o Uczestniku aukcji od osób trzecich, o ile w stosunku do Uczestnika powzięte zostaną uzasadnione wątpliwości związane z jego tożsamością, wypłacalnością etc.;

d) przetwarzania danych osobowych Uczestnika aukcji na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://www.contemporarywarsaw.com/rodo-gdpr.

4. Licytacja osobista

Uczestnik aukcji:

a) w momencie rejestracji, otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny, odzwierciedlony na tabliczce licytacyjnej wręczonej Uczestnikowi;

b) posługuje się tabliczką licytacyjną w celu  akceptacji kolejnych postąpień;

c) odpowiada za skutki użycia tabliczki  licytacyjnej przez osoby trzecie;

d) okazuje tabliczkę licytacyjną na wezwanie Aukcjonera;

e) zwraca tabliczkę licytacyjną po zakończonej licytacji;

f) otrzymuje od Contemporary Warsaw pisemne potwierdzenie zawartych umów, jeżeli zawnioskuje o ich wydanie.

5. Licytacja telefoniczna

Uczestnik aukcji:

a) chcąc wziąć udział w aukcji przez telefon, wypełnia i przesyła elektronicznie odpowiednio wypełniony Formularz rejestracji dostępny pod adresem internetowym https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj najpóźniej na 1 dzień kalendarzowy przed dniem aukcji.

 

Contemporary Warsaw:

a) kontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem aukcji wybranych obiektów;

b) nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w aukcji w przypadku trudności z realizacją połączenia z numerem wskazanym przez Użytkownika aukcji;

c) zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmowy z Uczestnikiem aukcji i archiwizacji nagrania przez okres ustalony przez Contemporary Warsaw.

 

6. Licytacja przez Internet

 

Uczestnik aukcji:

a) chcąc wziąć udział w aukcji przez Internet, wypełnia i przesyła elektronicznie odpowiednio wypełniony Formularz rejestracji dostępny pod adresem internetowym https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj, a następnie dokonuje rejestracji na platformie internetowej dostawcy zewnętrznego Spółki, wspierającego licytację w formie online (postępując zgodnie z informacjami podanymi podczas i bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w Formularzu rejestracji).

 

Contemporary Warsaw:

a) nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w aukcji spowodowany problemami technicznymi po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik.

 

7. Licytacja w imieniu Uczestnika (zwane także zleceniem z limitem)

Uczestnik aukcji:

a) chcąc zlecić licytację w swoim imieniu, wypełnia i przesyła elektronicznie odpowiednio wypełniony Formularz rejestracji dostępny pod adresem internetowym https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj najpóźniej na 1 dzień kalendarzowy przed dniem aukcji.

Kwoty wskazane przez Uczestnika aukcji w Formularzu rejestracji:

- nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych,

- powinny być wyrażone w polskich złotych (PLN),

- powinny być zgodne z tabelą postąpień,

- nie mogą być ujemne.

Contemporary Warsaw:

a) nie przyjmuje zleceń, dla których nie został wskazany maksymalny limit ceny lub wskazany limit ma wartość ujemną;

b) licytuje obiekty wskazane przez Uczestnika w Formularzu rejestracji do maksymalnego limitu ceny wskazanego w tym Formularzu;

c) w przypadku gdy podana przez Uczestnika kwota limitu ceny nie jest zgodna z tabelą postąpień obniża kwotę, do której licytuje w imieniu Uczestnika do najbliższej kwoty zgodnej z tabelą postąpień;

d) dokłada wszelkich starań, aby Uczestnik aukcji zakupił przedmiot po możliwie najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna. Jeśli maksymalny limit ceny podany przez Uczestnika aukcji jest jednocześnie niższy niż cena minimalna i stanowi najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do sprzedaży warunkowej;

e) w przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Przebieg aukcji

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg aukcji jest Aukcjoner. Aukcja prowadzona jest w języku polskim.

Po otwarciu aukcji, Aukcjoner:

a) prezentuje poszczególne obiekty wraz z podaniem ceny wywoławczej dla każdego obiektu wyrażonej w polskich złotych (PLN),

b) określa kolejne postąpienia w licytacji wg tabeli zdefiniowanej poniżej:

CENA (PLN):                                             POSTĄPIENIE:

0 - 2 000                                                       100

2 000 - 3 000                                               200

3 000 - 5 000                                               200 / 500 / 800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 - 10 000                                             500

10 000 - 20 000                                           1 000

20 000 - 30 000                                           2 000

30 000 - 50 000                                           2 000 / 5 000 / 8 000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 - 100 000                                         5 000

100 000 - 300 000                                       10 000

300 000 - 700 000                                       20 000

700 000 - 1 000 000                                    50 000

Powyżej   1 000 000                                    według decyzji Aukcjonera

 

c) przyjmuje oferty od Licytujących i akceptuje je do momentu sprzedaży danego obiektu (za moment sprzedaży i tym samym zawarcia umowy sprzedaży uznaje się uderzenie młotkiem przez Aukcjonera), ogłaszając zwycięzcę danej aukcji czyli Nabywcę;

d) rozstrzyga spory zaistniałe w trakcie licytacji w tym podejmuje decyzję o ponownym przeprowadzeniu licytacji danego obiektu;

e) ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn;

f) w trakcie aukcji informuje o licytacji obiektu, która zakończyła się poniżej ceny minimalnej, wskazując jednocześnie Licytującego, który zaoferował najwyższą cenę. W takiej sytuacji, obiekt może zostać sprzedany Licytującemu tylko po uzyskaniu zgody Sprzedającego przez Contemporary Warsaw. 

9. Płatności

 

Na cenę końcową obiektu składają się:

a) kwota wylicytowana podczas aukcji (ostateczna wylicytowana cena, czyli tzw. cena młotkowa);

b) opłata aukcyjna stanowiąca 18% ostateczne ceny wylicytowanej, zawierająca podatek VAT.

c) w przypadku obiektów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, zostanie dodatkowo doliczony podatek graniczny wynoszący 8% wedle przepisów. Jeżeli jednak obiekt opuści granice Unii Europejskiej to podatek graniczny nie jest doliczany;

d) droit de suite – opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Opłata ta naliczana jest tylko dla obiektów oznaczonych odpowiednim symbolem w katalogu przedaukcyjnym. Opłata ta naliczana jest w polskich złotych (PLN) od kwoty wylicytowanej według następujących zasad:

e) opłata naliczana jest po kursie euro wg kursu średniego notowania NBP z dnia, w którym odbyła się aukcja lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję);

f) jest sumą poniższych stawek:

i. 5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz

ii. 3 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz

iii. 1 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz

iv.  0,5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

v. 0,25 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro

g) opłaty nie pobiera się w stosunku do kwoty wylicytowanej, wynoszącej mniej niż równowartość 100 euro (po kursie euro wg kursu średniego notowania NBP z dnia, w którym odbyła się aukcja lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję).

Nabywca jest zobowiązany do:

a) dokonania płatności za zakupione na aukcji obiekty w walucie polskich złotych (PLN) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia aukcji. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym Contemporary Warsaw.

Płatność może zostać dokonana:

i. przelewem bankowym (numer konta bankowego dostępny jest na stronie internetowej contemporarywarsaw.com), w katalogu przedaukcyjnym oraz na dokumencie potwierdzenia dokonania zakupu wydanego przez Contemporary Warsaw na prośbę Nabywcy). Ewentualne koszty transferu środków oraz opłaty bankowe pokrywa Nabywca. W przypadku przelewów wykonywanych z zagranicy lub w walutach obcych, kwoty będą księgowane w walucie polskich złotych (PLN) przez bank, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Contemporary Warsaw.

ii. gotówką w momencie odbioru obiektu.

iii. kartą płatniczą (Visa, Mastercard) w momencie odbioru obiektu.

b) dokonania płatności za obiekty sprzedane na podstawie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w walucie polskich złotych (PLN) w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili poinformowania Nabywcy o pozyskaniu przez Contemporary Warsaw zgody Sprzedającego na sprzedaż obiektu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym Contemporary Warsaw.

c) pokrycia wszelkich kosztów związanych z wylicytowanym obiektem, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży w przypadku niewykupienia obiektu w terminie. Niedotrzymanie terminu 10 dni kalendarzowych, o którym mowa powyżej, powoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Contemporary Warsaw (o ile wadium zostało wpłacone);

d) pokrycia kwoty ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych przez Contemporary Warsaw w przypadku opóźnień w zapłacie przez konsumentów;

e) pokrycia kwoty ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych naliczonych przez Contemporary Warsaw w przypadku opóźnień w zapłacie przez przedsiębiorców;

f) pokrycia ewentualnych kosztów związanych z zapakowaniem, wysyłką i ubezpieczeniem transportu obiektu, jeżeli Nabywca ustali z Contemporary Warsaw, że obiekt ma zostać wysłany na wskazany przez Nabywcę adres;

g) pokrycia ewentualnych kosztów związanych z magazynowaniem obiektu przez Contemporary Warsaw w przypadku nieodebrania obiektu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia aukcji (opłata wynosi 40 PLN za każdy dzień za jeden obiekt);

h) pokrycia wszelkich kosztów sądowych, w przypadku gdy Contemporary Warsaw zdecyduje się na dochodzenie realizacji umowy sprzedaży na drodze sądowej, do czego Contemporary Warsaw zastrzega sobie prawo.

 

10. Odbiór obiektu

Contemporary Warsaw:

a) wydaje obiekt Nabywcy w momencie zaksięgowania całej należnej kwoty na rachunku bankowym Contemporary Warsaw lub dokonania wpłaty gotówką lub kartą płatniczą w lokalizacji wskazanej przez Contemporary Warsaw jako miejsce odbioru obiektu;

b) wydaje obiekt Nabywcy po zweryfikowaniu tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości;

c) wydaje potwierdzenie dokonania zakupu, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności obiektu (patrz sekcja: ‘Warunki potwierdzenia autentyczności obiektu’);

d) na życzenie Nabywcy i po pokryciu przez Nabywcę wszystkich niezbędnych kosztów, może wysłać obiekt na wskazany przez Nabywcę adres;

e) przechowuje obiekt nieodebrany przez Nabywcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia aukcji, naliczając odpowiednią opłatę;

f) nie ponosi odpowiedzialności za obiekt od momentu odbioru obiektu przez Nabywcę lub nadania obiektu w firmie przewozowej/ urzędzie pocztowym.

11. Postępowanie w przypadku braku uiszczenia płatności przez Nabywcę w wymaganym terminie

Jeżeli Nabywca w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia aukcji (lub 10 dni kalendarzowych od poinformowania Nabywcy o pozyskaniu zgody Sprzedającego w przypadku sprzedaży warunkowej) nie uiści płatności za zakupione obiekty, Contemporary Warsaw w stosunku do Nabywcy może zastosować jeden lub kilka z poniżej wymienionych środków prawnych:

a) przechowywać obiekt, naliczając za każdy dzień przechowywania obiektu stosowną opłatę, do której uiszczenia zobowiązany będzie Nabywca;

b) odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, zatrzymując dotychczasowe opłaty poniesione przez Nabywcę na poczet powstałych szkód;

c) odrzucić Formularz rejestracji wypełniony przez Nabywcę w ramach kolejnej aukcji organizowanej przez Contemporary Warsaw lub dopuścić Nabywcę do uczestnictwa w kolejnej aukcji po uiszczeniu wadium;

d) naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (w zależności od tego czy Nabywca jest konsumentem czy występuje jako przedsiębiorca), do uiszczenia których zobowiązany będzie Nabywca;

e) zainicjować postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu realizacji przez Nabywcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

f) zastosować prawo zastawu na innych obiektach wstawionych przez takiego Nabywcę w komis;

g) potrącić wierzytelności Nabywcy względem Contemporary Warsaw z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

h) podjąć inne działania adekwatne do zaistniałych okoliczności.

12. Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Nabywca ma prawo do zgłoszenia reklamacji względem nabytych obiektów. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, Nabywca może zgłosić w formie pisemnej w terminie do 1 roku od daty wydania mu rzeczonego obiektu. Reklamacja musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Nabywcy, adres zamieszkania Nabywcy oraz uzasadnienie reklamacji. Contemporary Warsaw rozpatruje każda reklamację i udziela na nią odpowiedzi w terminie 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na aukcji Contemporary Warsaw nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne zakupionych obiektów.

 

Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Contemporary Warsaw. Nabywca w pełni poddaje się niniejszym jurysdykcji tegoż Sądu.

13. Pozwolenie na eksport

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) eksport określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Zapis ten w szczególności dotyczy obiektów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 PLN. Odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów w tym zakresie spoczywa na Nabywcy, który samodzielnie powinien zorientować się w temacie wymaganych pozwoleń na wywóz obiektów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Niemożliwość uzyskania odpowiedniej dokumentacji lub opóźnienie w jej uzyskaniu nie są traktowane jako powód do odstąpienia od umowy sprzedaży ani tym bardziej jako powód do opóźnienia w uiszczeniu ceny wylicytowanej wraz z wszelkimi opłatami.

14. Warunki potwierdzenia autentyczności obiektu

Poprzez pojęcie ‘autentyczność obiektu’ rozumiane jest właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. Contemporary Warsaw udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu przedaukcyjnym na okres 5 lat od daty sprzedaży obiektu przez Contemporary Warsaw, jedynie bezpośredniemu Nabywcy obiektu.

Powyższa gwarancja nie obejmuje:

a) kolejnych właścicieli obiektu, wliczając w to również osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

b) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane. Fakt ten, zarówno w katalogu i na certyfikacie oznaczony jest zapisami: „brak dat życia” po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

c) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty. Fakt ten , zarówno w katalogu i na certyfikacie oznaczony jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

d) obiektu, w stosunku do którego trwa spór o autorstwo;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

f) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu. Contemporary Warsaw zastrzega, iż opis uzupełniający (pochodzenie, historia wystaw, literatura) został wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą do reklamacji. Contemporary Warsaw zastrzega sobie również 5% jako granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów obiektu;

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu określono prawidłowo stulecie, natomiast nieprawidłowo określono część tego stulecia (połowę lub ćwierć);

h) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

i) obiektów z XX w., XIX w. oraz wcześniejszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do tego podanego w katalogu "na korzyść" obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie.

15. Prawa autorskie

Contemporary Warsaw, sprzedając obiekt Nabywcy, nie przekazuje wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukcji obiektu. Fotografie obiektów, ilustracje i teksty dotyczące obiektów sporządzone przez Contemporary Warsaw (stanowiące zawartość katalogu przedaukcyjnego oraz widoczne na jego stronach internetowych), stanowią własność Contemporary Warsaw i nie mogą być wykorzystywane przez Nabywcę, ani przez osoby w celach komercyjnych.

 

16. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin:

a) wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2020r.;

b) podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany;

c) stanowi całość uzgodnień pomiędzy Contemporary Warsaw a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Contemporary Warsaw a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego regulaminu.

 

Contemporary Warsaw informuje, że, na podstawie:

a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – zbiera dane osobowe osób Nabywców zawierających umowy sprzedaży na kwotę powyżej 15 000 EUR;

b) ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – respektuje prawo muzeów rejestrowanych do pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o wszelkie opłaty aukcyjne i ewentualnie o opłatę z tytułu droit de suite;

c) ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP;

d) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

Contemporary Warsaw zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

info@contemporarywarsaw.com

Contemporary Warsaw sp. z o.o.

Tel: +48 600 400 360 

NIP 522 319 12 12

KRS 000086465

NRB: 10 1140 2004 0000 3402 8055 8131

© for images' owners

© 2020 by Contemporary Warsaw

  • Black Instagram Icon