PORADNIK DLA KLIENTA

Poradnik dla klienta

Co każdy Uczestnik powinien wiedzieć przed aukcją

1. Cena wywoławcza - kwota od jakiej Aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.

 

2. Opłata aukcyjna - dodatkowa kwota, jaką Nabywca musi zapłacić w ramach wygranej aukcji, która ustalona jest w wysokości 18% ostatecznej ceny wylicytowanej, zawierająca podatek VAT. W przypadku obiektów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, kwota do zapłaty przez Nabywcę zostanie powiększona o podatek graniczny wynoszący 8% według przepisów prawa, chyba, że obiekt opuści granice Unii Europejskiej.

 

3. Cena estymacyjna - zakres cenowy obiektu, w którym mieści się kwota, jaką przewiduje się uzyskać w czasie sprzedaży aukcyjnej. Szacunek dokonywany jest na podstawie analizy cen uzyskanych wcześniej przez ten sam obiekt lub też przez obiekty podobne.

 

4. Cena minimalna – najniższa cena, za którą wylicytowany obiekt może zostać sprzedany. Jest to cena poufna uzgodniona między Contemporary Warsaw a Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza Aukcjoner po uderzeniu młotkiem.

 

5. Sprzedaż warunkowa – do jej zawarcia dochodzi w sytuacji, gdy podczas licytacji nie została osiągnięta cena minimalna ustalona dla danego obiektu. W takiej sytuacji, negocjujemy ze Sprzedającym możliwość sprzedaży obiektu po cenie wylicytowanej w trakcie aukcji. Jeżeli w trakcie negocjacji, cena wylicytowana zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego lub też Nabywca zdecyduje się na podniesienie oferty do poziomu ceny minimalnej, wówczas dochodzi do zawarcia standardowej umowy sprzedaży. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, obiekt uznaje się za niesprzedany. W takiej sytuacji, przez kolejne dwa tygodnie przyjmujemy oferty kupna obiektu po cenie minimalnej. O ile taka oferta pojawi się od innego oferenta, informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. Wtedy klient może podnieść swoją ofertę do ceny minimalnej i tym samym uzyskać pierwszeństwo zakupu obiektu. Jeżeli nie wyrazi takiej woli, wówczas akceptujemy ofertę innego oferenta.

 

6. Obiekty katalogowe – na łamach katalogu przedaukcyjnego (wydawanego w formie papierowej bądź elektronicznej), publikujemy rzetelny opis katalogowy każdego obiektu, przeznaczonego do sprzedaży aukcyjnej. Bazujemy na fachowej wiedzy naszych pracowników oraz ekspertów, z którymi współpracujemy. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, iż przygotowane przez nas informacje mogą nie być wystarczające. Ponadto, niektórych faktów związanych z historią właścicielstwa obiektu, jego ekspozycją oraz publikacji możemy celowo nie ujawniać.

 

7. Stan obiektu – opis katalogowy opublikowany na łamach katalogu przedaukcyjnego nie zawiera opisu pełnego stanu zachowania obiektu co nie oznacza, że dany obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Dlatego zachęcamy do obejrzenia obiektu podczas wystawy przedaukacyjnej, którą organizujemy. Na Państwa życzenie, nasi pracownicy -  nie będący jednak zawodowymi konserwatorami - są w stanie przygotować szczegółowy raport o stanie zachowania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za stan ramy, o ile obiekt jest oprawiony.

 

8. Wystawa przedaukacyjna – w ramach każdej aukcji przygotowujemy wystawę przedaukcyjną, na której prezentujemy wszystkie obiekty wystawione na sprzedaż w ramach danej aukcji. Nie pobieramy żadnych opłat od oglądających. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dot. obiektu.

 

9. Legenda – w niniejszym katalogu obiekty podlegające dodatkowej opłacie wynikającej z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł, oznaczyliśmy w następujący sposób: ● [droit de suite].

Opłata ta naliczana jest w polskich złotych (PLN) od kwoty wylicytowanej według następujących zasad:

  • opłata naliczana jest po kursie euro wg kursu średniego notowania NBP z dnia, w którym odbyła się aukcja lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję);

  • jest sumą poniższych stawek:

a) 5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz

b) 3 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz

c) 1 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz

d) 0,5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

e) 0,25 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro

  • opłaty nie pobiera się w stosunku do kwoty wylicytowanej, wynoszącej mniej niż równowartość 100 euro (po kursie euro wg kursu średniego notowania NBP z dnia, w którym odbyła się aukcja lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję).

 

 

Co każdy Uczestnik powinien wiedzieć o przebiegu aukcji

1. Przebieg aukcji – osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg aukcji jest Aukcjoner. Aukcja prowadzona jest w języku polskim.

Po otwarciu aukcji, Aukcjoner prezentuje poszczególne obiekty wraz z podaniem ceny wywoławczej dla każdego obiektu wyrażonej w walucie polskich złotych (PLN). Następnie Aukcjoner określa kolejne postąpienia w licytacji wg tabeli postąpień (opis w punkcie 6 poniżej). Przyjmuje oferty od Licytujących i akceptuje je do momentu sprzedaży danego obiektu (za moment sprzedaży i tym samym zawarcia umowy sprzedaży uznaje się uderzenie młotkiem przez Aukcjonera), ogłaszając zwycięzcę danej aukcji czyli Nabywcę. Aukcjoner jest odpowiedzialny również za rozstrzyganie sporów zaistniałych w trakcie licytacji, w tym podjęcie decyzji o ponownym przeprowadzeniu licytacji danego obiektu. Aukcjoner ma również prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn. W trakcie aukcji, Aukcjoner informuje o licytacji obiektu, która zakończyła się poniżej ceny minimalnej, wskazując jednocześnie Licytującego, który zaoferował najwyższą cenę. W takiej sytuacji, obiekt może zostać sprzedany Licytującemu tylko po uzyskaniu przez nas zgody od Sprzedającego.

 

2. Licytacja osobista – aby wziąć udział w aukcji osobiście, należy zarejestrować się poprzez  wypełnienie stosownego Formularza rejestracji. W lokalizacji, w której prowadzona jest aukcja, należy odebrać tabliczkę licytacyjną z przypisanym numerem identyfikacyjnym. Za pomocą tabliczki należy zgłaszać oferty, podnosząc tabliczkę po ogłoszeniu przez Aukcjonera danej kwoty postąpienia. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę. W przypadku wygrania aukcji, należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

 

3. Licytacja telefoniczna – aby wziąć udział w aukcji przez telefon, należy zarejestrować się poprzez wypełnienie stosownego Formularza rejestracji, dostępnego na stronie www https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj najpóźniej na 1 dzień kalendarzowy przed dniem aukcji. Nasz Pracownik skontaktuje się z Państwem na chwilę przed licytacją obiektu. W związku z faktem, iż nie ponosimy odpowiedzialności za problemy związane z uzyskaniem połączenia na podany numer telefonu, rekomendujemy, aby w Formularzu rejestracji wskazać kwotę limitu, do której chcieliby Państwo licytować dany obiekt. W takiej sytuacji w przypadku problemów z połączeniem, Państwa zlecenie zadziała jak licytacja w imieniu Uczestnika (opis w punkcie 5 poniżej).

 

4. Licytacja przez Internet – aby wziąć udział w aukcji przez Internet, należy zarejestrować się poprzez wypełnienie stosownego Formularza rejestracji, dostępnego na stronie www https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj​. Uwaga! Formularz rejestracji należy wypełnić osobno dla każdego licytowanego obiektu. Jeżeli w ramach aukcji chcą Państwo licytować dwa obiekty, Formularz rejestracji należy wypełnić dwukrotnie, osobno dla każdego z wybranych obiektów. Następnie należy zarejestrować się na platformie internetowej dostawcy zewnętrznego Spółki, wspierającego licytację w formie online (postępując zgodnie z informacjami podanymi podczas i bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w Formularzu rejestracji).

 

5. Licytacja w imieniu Uczestnika (zwana także zleceniem z limitem) – aby zlecić licytację w swoim imieniu, należy wypełnić stosowny Formularz rejestracji, dostępny na stronie www https://www.contemporarywarsaw.com/licytuj najpóźniej na 1 dzień kalendarzowy przed dniem aukcji. W Formularzu rejestracji należy wskazać maksymalne limity licytacji dla każdego obiektu, który chcą Państwo licytować. Kwoty te nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być one wyrażone w walucie Polski Złoty (PLN) i być zgodne z tabelą postąpień (punkt 6 poniżej). W przypadku, gdy podana kwota nie jest zgodna z tabelą podstąpień zostaje ona obniżona do najbliższej kwoty zgodnie z tabelą postąpień. Podane w Formularzu rejestracji kwoty nie mogą być ujemne.

 

6. Tabela postąpień – licytacja obiektu rozpoczyna się od ceny wywoławczej i postępuje zgodnie z tabelą zaprezentowaną poniżej.

 

CENA (PLN):                                             POSTĄPIENIE:

 

0 - 2 000                                                       100

2 000 - 3 000                                               200

3 000 - 5 000                                               200 / 500 / 800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 - 10 000                                             500

10 000 - 20 000                                           1 000

20 000 - 30 000                                           2 000

30 000 - 50 000                                           2 000 / 5 000 / 8 000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 - 100 000                                        5 000

100 000 - 300 000                                      10 000

300 000 - 700 000                                      20 000

700 000 - 1 000 000                                   50 000

Powyżej   1 000 000                                   według decyzji Aukcjonera

Co każdy Uczestnik powinien zrobić po zakończeniu aukcji

1. Płatność - płatności za zakupiony obiekt należy dokonać w terminie 10 dni kalendarzowych o dnia aukcji. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym Contemporary Warsaw W przypadku sprzedaży warunkowej termin 10 dni kalendarzowych liczony jest od chwili poinformowania Nabywcy o zgodzie Sprzedającego na sprzedaż obiektu. Wówczas za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym Contemporary Warsaw. Płatności mogą Państwo dokonać przelewem bankowym na numer konta, który znajdziecie Państwo w niniejszym katalogu, na stronie internetowej contemporarywarsaw.com oraz na dokumencie potwierdzenia dokonania zakupu wydanego przez nas na Państwa prośbę. Płatności można także dokonać poprzez transakcję kartą płatniczą przy odbiorze pracy. przypadku braku uiszczenia przez Państwa należnej opłaty w określonym powyżej terminie, Contemporary Warsaw może zastosować wobec Państwa jeden lub kilka środków prawnych opisanych w Regulaminie sprzedaży aukcyjnej, punkt XI.

2. Reklamacje - wszystkie reklamacje złożone względem nabytych obiektów są rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Termin na zgłoszenie reklamacji  to 1 rok od daty wydania rzeczonego obiektu. Reklamacja jest skuteczna o ile zostanie złożona w formie pisemnej.

3. Odbiór zakupionego obiektu - po wygranej przez Państwa aukcji skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo celem ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Zakupiony obiekt wydajemy po uiszczeniu płatności oraz po zweryfikowaniu Państwa tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości. Obiekty zakupione na aukcji powinny zostać odebrane do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia aukcji. Jeżeli obiekt nie zostanie odebrany w tym terminie, zaczynamy naliczać opłatę magazynową w wysokości 40 PLN dzień/ obiekt, którą uiścić zobowiązany będzie nabywca.

4. Transport i przesyłka - w przypadku odbioru osobistego, zapewniamy podstawowe opakowanie obiektu. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zapewnić wysyłkę obiektu na wskazany adres pod warunkiem, że pokryją Państwo dodatkowe koszty wynikające z pakowania, transportu oraz ubezpieczenia transportu.

 

5. Pozwolenie na eksport - zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) eksport określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Zapis ten w szczególności dotyczy obiektów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 PLN. Odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów w tym zakresie spoczywa na Nabywcy, który samodzielnie powinien zorientować się w temacie wymaganych pozwoleń na wywóz obiektów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Niemożliwość uzyskania odpowiedniej dokumentacji lub opóźnienie w jej uzyskaniu nie są traktowane jako powód do odstąpienia od umowy sprzedaży ani tym bardziej jako powód do opóźnienia w uiszczeniu ceny wylicytowanej wraz z wszelkimi opłatami.

info@contemporarywarsaw.com

Contemporary Warsaw sp. z o.o.

Tel: +48 600 400 360 

NIP 522 319 12 12

KRS 000086465

NRB: 10 1140 2004 0000 3402 8055 8131

© for images' owners

© 2020 by Contemporary Warsaw

  • Black Instagram Icon