POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Słowem wstępu

 

Contemporary Warsaw zwraca szczególną uwagę na prawo użytkowników do prywatności. W dzisiejszym świecie ochrona danych osobowych staje się niezwykle ważnym zagadnieniem. W świecie sztuki nie tylko ochrona danych osobowych, ale także szerzej pojęte zachowanie poufności, to podstawa do budowy relacji opartych o zaufanie. Dlatego najważniejszym dla nas zadaniem jest dochowanie dyskrecji i ochrona Państwa danych osobowych. W tym celu nasz personel jest specjalnie przeszkolony, tak od strony prawnej, jak od strony wrażliwości na zachowanie poufności w kontaktach z Państwem czy naszymi dostawcami. Do ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w Państwa prywatność. Aby każdy Użytkownik korzystający z naszego serwisu czuł się w pełni bezpiecznie, wprowadziliśmy w niektórych jego częściach, odpowiednie metody rejestracji i logowania. Po zarejestrowaniu się do naszego systemu, uzyskujecie Państwo dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności, choć nieco długa, przybliży jak w Contemporary Warsaw dbamy o Państwa dane i zachowanie poufności.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych jest Contemporary Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 29/36, kod pocztowy 02-495, numer wpisu do KRS 0000864651(dalej „Administrator" lub "Contemporary Warsaw").

W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa:

 • podczas zawierania umowy newslettera;

 • w wyniku wypełnienia formularza kontaktowego;

 • podczas rejestracji osobistej lub internetowej w związku z naszymi działaniami;

 • w ramach korespondencji prowadzonej drogą mailową lub telefoniczną.

 

Dodatkowo informujemy, iż możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów trzecich. Dane te mogą pochodzić od: przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy z nami zawartej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów, np.: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Newsletter

 

Contemporary Warsaw wysyła newsletter do tych spośród Państwa, którzy zgłosili chęć korzystania z tej usługi. W naszych newsletterach informujemy Państwa o nowych wydarzeniach, aukcjach, wystawach, projektach, konkursach, produktach i usługach itp. Zasady korzystania z usługi newslettera reguluje Regulamin Newslettera opisany poniżej.

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Jest wiele powodów przetwarzania Państwa danych osobowych. W poniższych punktach przedstawiamy je zestawione w odpowiednich kategoriach zdarzeń.

1. Dane osobowe wykorzystujemy w celu zawarcia i realizacji umów podpisanych z Państwem, na każdym ich etapie – np. od przyjęcia zgłoszenia, przez nabycie prac, aż do momentu dokonania płatności.

 

        Dotyczy to głównie:

 • zawarcia i realizacji zawartych umów sprzedaży, komisu, konserwacji, stworzenia dokumentacji, archiwizacji, oprawy lub transportu i ubezpieczenia prac;

 • obsługi ewentualnych reklamacji;

 • dystrybucji darmowego newslettera;

 • obsługi zgłoszeń, które kierujecie Państwo do nas (przez formularz kontaktowy, mailowo, osobiście lub telefonicznie).

 

2. Zgodnie z przepisami RODO, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes dotyczący następujących aspektów naszej działalności:

 

 • podejmowanie działań marketingowych, łącznie ze stosowaniem marketingu bezpośredniego naszych towarów oraz usług w ramach kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę – w szczególności e-mail oraz telefon;

 • obsługa wszelkiego rodzaju zapytań, niezwiązanych wprost z wykonaniem umowy, skierowanych do Contemporary Warsaw za pomocą formularza kontaktowego lub jako wiadomość e-mail na udostępnione dla Państwa skrzynki mailowe;

 • odzyskiwanie należności oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań wynikających z niewykonania warunków umowy;

 • archiwizacja danych osobowych zgodnie z zasadą rozliczalności. 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z przepisami prawa, regulującymi takie obszary jak:

 

 • zagadnienia podatkowe;

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. faktury);

 • prowadzenie księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia (proszę pamiętać, że dzieła sztuki o wartości ponad 40 000 zł, które mają 50 lat to już zabytki zgodnie z prawem);

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania aktów terroryzmu.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub do momentu kiedy obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych wygasa, zgodnie z przepisami prawa.

Jak postępujemy z danymi osobowymi udostępnionymi nam przez osoby niepełnoletnie?

 

Informujemy Państwa, iż nie chcemy zbierać ani w jakikolwiek sposób przetwarzać danych osobowych udostępnionych nam przez osoby poniżej 18 roku życia. Jeżeli jednak zdarzy się, że osoba niepełnoletnia udostępni tego typu dane, spróbujemy skontaktować się
z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka oraz poprosimy o zlecenie nam usunięcia danych dziecka, które natychmiast zostaną skasowane z naszych systemów.

 

Czy udostępnienie nam danych osobowych przez Państwa jest konieczne?

 

Konieczność udostępnienia danych osobowych Contemporary Warsaw związane jest
z łączącą nas z Państwem umową i wymaga podania następującego zestawu danych:

 

 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej;

 • numer rachunku bankowego.

 

Wszystkie dane wymienione powyżej (z wyłączeniem numeru rachunku bankowego) stanowią katalog danych osobowych niezbędny do zawarcia z Państwem umowy. Nieudostępnienie przez Państwa informacji wskazanych powyżej skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. Wyjątkiem jest zawarcie umowy dostarczania usługi newsletter, która wymaga jedynie podania Państwa adresu email. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w określonych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa, Contemporary Warsaw może wymagać od Państwa udostępnienia dodatkowych danych – kluczowych z punktu widzenia rachunkowego lub podatkowego.

 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Contemporary Warsaw?

 

W związku z faktem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Contemporary Warsaw, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo żądać kopii danych oraz zweryfikować fakt, czy Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem);

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę - w dowolny sposób, w każdym momencie);

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo żądać uzupełnienia informacji niekompletnych oraz niepoprawnych);

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie);

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo żądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych);

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w przypadku:

 • gdy przetwarzanie danych osobowych zachodzi w oparciu o prawnie uzasadniony interes Contemporary Warsaw lub w celach statystycznych, a Państwa sprzeciw uzasadniony jest szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli;

 • Państwa dane osobowe wykorzystywane są w bezpośrednich celach  marketingowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo pobrać dane od Contemporary Warsaw w formacie, który pozwala na wykorzystanie danych w formie elektronicznej i przesłać dane innemu administratorowi danych w analogicznym formacie informatycznym). Prawo do przenoszenia danych osobowych realizowane jest tylko w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy z Contemporary Warsaw i/lub wyrażonej zgody;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (w ramach realizacji tego prawa, mogą Państwo złożyć skargę, jeżeli wg Państwa oceny przetwarzanie danych osobowych przez Contemporary Warsaw narusza przepisy ustawy o RODO).

 

 

Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe udostępniane są przez Contemporary Warsaw:

 

 • podmiotom, które wspierają naszą działalność pod kątem rachunkowości, prowadzenia audytów, utrzymania strony internetowej oraz systemów informatycznych. Z każdym z tych podmiotów współpracujemy w oparciu o umowy współpracy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 • organom administracji publicznej zajmującym się oszustwami oraz nadużyciami;

 • Google LLC (co oznacza, iż Państwa dane osobowe przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazywane danych do Google LLC następuje na podstawie klauzul umownych ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

 

Przez jaki okres czasu przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe przechowywane są od momentu zawartej z Państwem umowy,
a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa, a pozwalający na realizację naszych obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dodatkowo, Państwa dane będą przechowywane przez okres umożliwiający nam skuteczne dochodzenie roszczeń i/lub obronę przed roszczeniami kierowanymi do nas
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, uwzględniając okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.

 

 

Niepożądane treści

 

Dokładamy wszelkich starań, aby w serwisie Contemporary Warsaw nie znaleźli Państwo nigdy treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, a w szczególności nawołujące lub afirmujące nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, tożsamościową, dotyczącą orientacji seksualnej lub jakiejkolwiek innej. Wywodząc się ze świata sztuki, istotne jest dla nas równoczesne zachowanie swobody twórczej i autonomii artystek
i artystów, w szczególności wolności słowa i wolności artystycznej, zgodnie i w ramach przepisów prawa polskiego i europejskiego.

 

 

Aktualizacje Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 września 2020.

W przypadku zmian regulacyjnych lub w związku z potrzebami wynikającymi z rozwoju oferowanych przez nas usług, zaktualizowana Polityka Prywatności zostanie opublikowana na niniejszej stronie internetowej.

 

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Contemporary Warsaw, prosimy o kontakt:

 

Z czego wynika obowiązek informacyjny w stosunku do Państwa?

 

Obowiązek informacyjny wynika bezpośrednio z artykułu 13 RODO, którym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część. Polityka ta odnosi się do cookies oraz do innych podobnych technologii (np. local storage), które stosujemy na naszych stronach internetowych.

Pliki ‘cookies’ (tzw. ‘ciasteczka’) można zdefiniować jako dane informatyczne, w głównej mierze stanowiące pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu i ich przeznaczeniem jest korzystanie ze stron internetowych tegoż serwisu. Informacje jakie zazwyczaj zawierają cookies to: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny identyfikator. Pliki cookies nigdy nie zawierają danych osobowych w związku
z czym nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika.

Inne technologie podobne do Cookies to technologie używane w celu zapewnienia sprawnego korzystania z serwisu internetowego Contemporary Warsaw. Służą one do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do tych danych może mieć tylko strona internetowa,
z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane te są przechowywane przez przeglądarkę także po jej zamknięciu.

Wykorzystywanie plików cookies (oraz innych podobnych technologii) ma na celu:

 • usprawnienie funkcjonowania serwisu oraz dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do indywidualnych preferencji jego użytkowników, jak również optymalizacja oraz odpowiednie zwiększenie funkcjonalności serwisu;

 • opracowywania statystyk, prezentujących sposób korzystania użytkowników
  z serwisu, a co za tym idzie ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości;

 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu, po tym jak użytkownik zalogował się do serwisu, tak aby przełączając się pomiędzy podstronami serwisu, nie było konieczne każdorazowe podawanie hasła i loginu.

 

W ramach serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 

 • cookies sesyjne będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi są w urządzeniu końcowym  użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • cookies stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Analogiczne rozwiązania są stosowane przy wykorzystaniu innych podobnych do cookies technologii.

 

Mają Państwo możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Zastrzegamy jednak, że w przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze serwisu będzie możliwe, aczkolwiek niektóre funkcje nie będą wyświetlane lub nie będą działać prawidłowo. Brak plików cookies może spowodować ograniczenie dostępnych opcji strony, jak również wpływać na jej wygląd i komfort użytkowania.

 

 

Na zakończenie

 

Zwracamy Państwu uwagę na fakt, iż każdy z nas powinien w szczególny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i ochronę swoich danych osobowych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy korzystamy z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami. Pamiętajmy, aby po zakończeniu korzystania z urządzenia,  wylogować się, zamknąć stronę z ustawieniami, tak aby nikt nie mógł ich podejrzeć. Dane podane przez użytkowników podczas rejestracji na stronie Contemporary Warsaw znają tylko oni sami. Gwarantujemy, że dane te nie są nikomu ujawniane, jednak prosimy o zachowanie ostrożności podczas ich wpisywania lub wyświetlania na ekranie komputera.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ochrony danych osobowych oraz tematyką plików cookies, rekomendujemy zapoznanie się poniższymi materiałami:

Regulamin Newsletter

(wersja z dnia 1 października 2020)

Definicje

Jeśli treść Regulaminu nie stanowi inaczej, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera Serwisu Contemporary Warsaw.

Użytkownik - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie niniejszego Regulaminu. Osoba fizyczna, która jest niepełnoletnia może być Użytkownikiem, pod warunkiem uzyskania zgody od swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Usługodawca – Contemporary Warsaw sp. z o.o. (zwany dalej „Usługodawca” lub „Contemporary Warsaw”).

Serwis  - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Contemporary Warsaw pod adresem internetowym: www.contemporarywarsaw.com oraz www.contemporarywarsaw.pl.

Newsletter - oznacza informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres Użytkownika podany Usługodawcy, dotyczący tematycznie Serwisu Contemporary Warsaw, w tym treści informacyjne o nowych wydarzeniach, rekomendacje produktowe oraz inne materiały pochodzące z Serwisu oraz od Usługodawcy. Newsletter może zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów dostępnych w Serwisie Contemporary Warsaw lub prowadzonych przez Contemporary Warsaw na stronach w mediach społecznościowych, treści reklamowe związane z Serwisem Contemporary Warsaw lub reklamy naszych wyselekcjonowanych i związanych ze sztuką współczesną Partnerów Serwisu.

 

 

Zasady korzystania z Newslettera

Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu Contemporary Warsaw po uruchomieniu tej usługi, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Contemporary Warsaw w Serwisie na stronie internetowej:  

www.contemporarywarsaw.com (lub www.contemporarywarsaw.pl)

oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się!”, a następnie aktywowaniu linku otrzymanego pocztą elektroniczną (link aktywacyjny) wysłaną automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.

Korzystanie z Newslettera jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Użytkowania dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zamawiając subskrypcję Newslettera, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Contemporary Warsaw wraz z Polityką Cookies.

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Cookies, która jest częścią Polityki Prywatności.

Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera poprzez aktywację linku wysłanego w wiadomości email (jak opisano powyżej), skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.

Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.

Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Contemporary Warsaw a Użytkownikiem na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera (kliknięcia w link aktywacyjny).

Zasady korzystania z Newslettera

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera

W celu rezygnacji z subskrypcji Newslettera Użytkownik powinien skorzystać z linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Contemporary Warsaw najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o chęci rezygnacji, zgłoszonej zgodnie z niniejszym punktem.

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Contemporary Warsaw od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacją z subskrypcji.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Contemporary Warsaw sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-495) ul. Dzieci Warszawy 29/36.  Adres poczty elektronicznej Administratora to: contact@contemporarywarsaw.com .

 

Prawa Użytkownika – podmiotu danych: Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezesa UODO).W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Użytkowania zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. 

Uzasadniony interes Administratora: Dane podane w formularzu rejestracji do Newslettera lub podczas ich edycji mogą być przetwarzane w celu marketingowym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora lub na zlecenie reklamodawców, wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.  

Marketing Partnerów Serwisu: Jeżeli Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę marketingową powyżej, zapisując się do Newslettera Contemporary Warsaw – jego dane osobowe z formularza rejestracji lub edycji danych w zapisie na newsletter będą wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług Partnerów Serwisu, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.

Polityka Prywatności Administratora informuje szczegółowo, jak przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz przez jaki okres czasu są przetwarzane, jakie prawa przysługują Użytkownikom, komu udostępniamy dane, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Polityka Prywatności opisana została na niniejszej stronie i znajduje się powyżej regulaminu newslettera.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@contemporarywarsaw.pl . Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji, z zastrzeżeniem dłuższego o kolejne 14 dni terminu w skomplikowanych uzasadnionych przypadkach.

Spory pomiędzy Contemporary Warsaw a użytkownikiem będącym konsumentem dotyczące subskrypcji Newslettera mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki.

Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

Zastrzeżenia

Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z treścią Newslettera.

Nieprawidłowy adres e-mail zostanie usunięty z listy subskrybentów Newslettera niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

Usługodawca może z ważnej przyczyny zaprzestać świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Contemporary Warsaw.

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać wprowadzone, w zakresie w jakim są  dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu Contemporary Warsaw.
 

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Contemporary Warsaw o decyzji o odstąpieniu od Usługi drogą mailową na adres contact@contemporarywarsaw.com.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

info@contemporarywarsaw.com

Contemporary Warsaw sp. z o.o.

Tel: +48 600 400 360 

NIP 522 319 12 12

KRS 000086465

NRB: 10 1140 2004 0000 3402 8055 8131

© for images' owners

© 2020 by Contemporary Warsaw

 • Black Instagram Icon